Възможности за младежи

Евроскола

Програма „Евроскола“ предлага вълнуващо преживяване в пленарната зала на Европейския парламент в Страсбург, което позволява на ученици от всички страни членки на ЕС да се запознаят с европейската интеграция, като я изживеят от първа ръка. С „Евроскола“ всеки младеж може да стане член на ЕП за един ден.

Обща информация за програма „Евроскола“

Европейският съюз, неговата роля, организация и място в света предопределят бъдещето на неговите граждани и особено възможностите за развитие на младите в него. Днес е по-важно от всякога младите хора от европейските страни не само да познават, но и да са въвлечени в процеса на вземане на решения, в избора и отговорностите, което ще ги направи част от демократичния живот на Европа. Опитвайки се да вземат важни решения за своя собствен живот, в търсенето на личната си посока, те трябва да участват в европейския дебат и да изпитат „на живо“ уникалността и многообразието на това да си гражданин на ЕС.

Програма „Евроскола“ има за цел да насърчава най-младите европейци да опознаят Европейския парламент, да се „включат“ чрез симулирани заседания в работата му и дори да „гласуват“ неговите резолюции. Чрез нея ученици от училища във всички страни-членки на ЕС прекарват 1 ден в Европейския парламент в Страсбург, където участват в симулация на неговата работа, разискват и разиграват гласуване по въпроси от интерес за Европейския съюз в рамките на „Младежкия европейски парламент“.

По време на своя парламентарен ден в Страсбург около 500 европейски ученици участват в „заседания на комисиите“ и в „пленарни заседания“, разискват и гласуват резолюции, като разискванията се водят основно на френски и английски език. От мига, в който пристигнат в ЕП в Страсбург, учениците престават да представляват своето училище, а стават част от многоезичните работни групи, сблъскват се с многообразието на различните етнически и лингвистични особености. Чрез необикновения урок на този ден се подкрепя европейското гражданско образование и с дължимото уважение към културните и езиковите различия между държавите членки, се допринася за развитието на европейско съзнание.

Обща информация за програма „Евроскола“ на Европейския парламент
Линк към страницата на „Евроскола“ във Фейсбук

Регионални състезания в България за подбор на български училища, които да участват в „Евроскола“ в Страсбург

Подборът на училищата, които да участват в програмата „Евроскола“ на Европейския парламент в Страсбург, се извършва на регионални състезания, организирани периодично от Бюрото на ЕП в България. Те се обявяват на страницата на Еворпейския парламент в България, както и с имейл до всички училища със среден курс на образование в съответната(ите) област(и).

От 2006 г. насам повече от 130 български училища и над 4300 български младежи са били част от програма „Евроскола“ на ЕП. Това е уникално събитие, което дава възможност на участниците да научат повече за европейската интеграция, като сами се превърнат в част от нея. Ученици и учители от всички държави членки се превръщат в членове на ЕП (евродепутати) за един ден в сградите на ЕП в Страсбург. Участниците вземат думата в пленарни сесии и заседания на парламентарни комисии, за да проведат дебати и да гласуват резолюции по наболели въпроси, като през цялото това време упражняват своите езикови умения и завързват нови приятелства с други ученици от цяла Европа.

Общи правила за провеждане на регионално състезание „Евроскола“ в България

За участие в регионално състезание се допускат училища от обявените области. В състезанието могат да участват ученици в гимназиален курс на образование на възраст 16 – 18 години. Отборите се състоят от 5-има ученици, чието участие се координира от един учител. Разрешено е отборите да разполагат с резерви. Преподавателите, както и евентуалните резерви не се допускат до участие в подготовката и представянето на учениците в деня на състезанието.

Общи условия за участие в регионалното състезание „Eвроскола“

За да може даден отбор да бъде допуснат до регионалното състезание, е необходимо към момента на подаване на заявката му за участие същият или друг отбор от даденото училище да не е участвал в програма „Евроскола“ на ЕП в Страсбург, Франция през последните две години, както и да не е участвал или да не му предстои участие през настоящата година.

Подаването на кандидатурата се осъществява по следния начин:
- Директорът на училището, което желае да участва в регионалното състезание, попълва формуляр на следния линк: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EuroscolaRegistration030623;
- В горепосочения формуляр трябва да бъдат отбелязани имената на учениците, които ще съставляват отбора на училището, името и телефон за връзка на придружаващия преподавател, както и имената на евентуалните две резерви, ако има такива;
- Ако отборът на даденото училище ще извърши транспортни разходи, за да достигне до град Разград, в който се провежда регионалното състезание, то в същия формуляр - в секция 10 „Коментари/въпроси“- трябва да бъдат посочени и описани вида транспортна услуга (влак, автобус или друго), както и нейната цена в двете посоки. Европейският парламент в България ще възстанови направените разходи на база на показаните разходооправдателни документи (фактура) за титулярния отбор и придружаващия преподавател.

За участие в регионалното състезание ще бъдат допуснати първите 12 записали се училища по реда на получаването на заявките им чрез формуляра.

В деня на състезанието

В деня на състезанието участниците пристигат на указаното място най-малко 15 минути преди обявеното официално начало на надпреварата. Отборите ще бъдат разделени на групи (чрез жребий) в зависимост от броя на заявилите участие и всеки от тях ще тегли жребий за въпроса, който ще представи. Въпросите ще бъдат по актуални теми от национален и европейски интерес.

Всеки отбор разполага с 30 минути за подготовка за представянето по изтеглената тема. Не е необходимо и не се очаква от учениците да са подготвили предварително конспект или презентация по темата, която ще представят. Насърчава се и представянето на лична позиция. Не се допуска намеса на учителите.

Препоръчваме учениците предварително да се запознаят със структурата на Европейския парламент, с основните политически групи и политически семейства в него, как се избират членовете на ЕП, кои са българските членове на Парламента. Информация по въпроса и връзки към множество източници може да намерите на адрес: http://www.europarl.europa.eu.

След изтичане на времето за подготовка всеки отбор представя пред журито изтеглената по-рано тема на български език за не повече от 5 минути, а в последствие прави и нейно кратко резюме (не повече от 2 минути) на един от трите работни европейски езика — английски, френски или немски. Отборите сами определят начина на представяне: заедно или чрез излъчен(и) от отбора представител(и). Следва размяна на въпроси и отговори с журито. Всяко представяне, включително и сесията с въпроси и отговори, продължава не повече от 15 минути. Не се препоръчва четене по време на представянето на основната теза и резюмето на чужд език.

По време на представянето журито оценява уменията на състезателите въз основа на няколко критерия – познаване и интерпретация на фактите, умение за извеждане на теза и доказателство, креативно мислене, презентационни и комуникационни умения, работа в екип. Доброто владеене на един от трите работни европейски езика – английски, френски или немски – е измежду главните условия за участието на училищата в програма „Евроскола“ в Страсбург. Затова е препоръчително учениците, които ще пътуват за участие в програмата, да владеят добре един от тях.

Жури в най‑малко тричленен състав определя победителите. То обикновено е ръководено от г-н Теодор Стойчев, ръководител на Бюрото на Европейския парламент в България. Решението на журито е окончателно.

Отборите, които бъдат обявени за победители в рамките на състезанието, обиквено научават датите за участие за своите училища в програма „Евроскола“ в Страсбург веднага. Победителите печелят възможност за участие не само за себе си, а за група от максимум 24 ученици и 2 придружаващи преподаватели.

Допълнителна информация

На отборите (5 ученици + 1 придружаващ преподавател) от училища, намиращи се извън града на провеждане на състезанието, Европейският парламент в България възстановява (а не поема предварително) транспортните разходи. В дните след състезанието всяко училище предоставя на Европейския парламент в България фактурата (на името на училището) за закупените билети (или нейно копие) и възстановяването се извършва в следващите дни по банков път по сметката на училището. Не се приемат касови бележки и фактури за изразходвано гориво.

Победителите в регионалните състезания

Бюрото на Европейския парламент в Страсбург е отговорно за администрирането на програма „Евроскола“ след провеждането на регионалните състезания в България. В седмиците след надпреварата всяко едно училище получава официална покана за пътуването от ЕП в Страсбург. Тази покана, както и подробности за конкретната програма на посещението в Страсбург се изпращат директно на всяко училище по имейл и с обикновена пощенска кореспонденция. С получаването на поканата ще бъдете информирани за максималния размер на субсидията за един човек, като ще Ви бъдат изпратени и необходимите финансови документи.

Пътуването до Страсбург, както и нощувките там се организират от самото училище, а Европейският парламент предоставя субсидия за тяхното покриване. За максималния размер на субсидията за един човек победителите биват информирани заедно с поканата за участие, като ще ви бъдат изпратени и необходимите финансови документи.

Сред основните задачи на училищата победители е определянето на пътуващите за участие в програмата. Отборът за посещението в Страсбург трябва да се състои от 24 ученици и 2 придружаващи учители. Изцяло на училището е предоставен изборът кои ще бъдат те. В пътуването имат право да участват ученици на възраст 16 – 18 години (16-те години могат да се навършат до края на годината на участие). Заедно с отбора Ви на разноски на ЕП има право да пътува и един журналист, който да отрази посещението в Страсбург.